Protocol gescheiden ouders

Ook binnen scouting hebben we te maken met gescheiden ouders. Dat ouders niet altijd op goede  voet staan kan de omgang tussen leiding, ouders en het jeugdlid lastig maken. Dit protocol is geschreven als handvat voor ouders en leiding. In overleg kan, al dan niet tijdelijk, afgeweken worden van dit protocol.

Indien er zaken zijn in het gezag en/of omgangsregeling, vastgesteld door een rechtbank of door een gecertificeerde jeugdinstelling, die er voor zorgen dat er van de hieronder vermeldde regels afgeweken dient te worden, verplichten ondergetekenden zich de scoutingvereniging hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, opdat er juiste afspraken gemaakt kunnen worden en dit tijdig naar de leidingteams gecommuniceerd kan worden. Hierbij dient de uitspraak van de rechtbank (Grosse met stempel in naam des konings) of de schriftelijke aanwijzing van de gecertificeerde jeugdinstelling overlegd te worden.

Scouting kiest geen partij tussen ouders en blijft ten alle tijden neutraal

Communicatie: Scouting verwacht de mogelijkheid om met beide ouders te communiceren.
Beide ouders dienen zelf zorg te dragen voor de juistheid van gegevens en het aanleveren hiervan.
Scouting behoud zich het recht voor om bij gesprekken en/of ouderbijeenkomsten beide ouders uit te nodigen.

Betalingen: Beide ouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van contributiegelden, kampgelden, uniform en andere kosten.

Halen/brengen: Ouders overleggen zelf wie het kind haalt en brengt. In geval van calamiteit zal contact opgenomen worden met de verzorgende ouder.
Indien er in geval van calamiteit contact opgenomen wordt met de verzorgende ouder zal de verzorgende ouder organiseren dat het kind wordt opgehaald.
Ouders overleggen zelf wie het kind haalt en brengt.Ouders overleggen zelf wie het kind haalt en brengt.

Aanwezigheid: Kinderen zijn alle opkomsten aanwezig. Hiermee wordt bedoeld dat het kind niet alleen komt als hij/zij bij papa is of alleen komt als hij/zij bij mama is.

Nieuwe partners en/of stiefouders: Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de communicatie richting nieuwe partners en/of stiefouders.
Nieuwe partners en/of stiefouders zijn alleen aanwezig bij gesprekken en/of ouderbijeenkomsten als de ex-partner hier geen bezwaar tegen heeft