Voorwaarden en tarieven

Doelgroepen

Ons clubhuis t’ Hunenhoes is te huur voor alle speltakken van andere Scoutingverenigingen en aan Scouting gerelateerde activiteiten.

Daarnaast wordt er onder bepaalde voorwaarden ook verhuurd aan andere groepen en verenigingen. Verhuur aan niet Scouting gerelateerde groepen is alleen mogelijk op momenten dat Scouting Emmen het clubhuis niet zelf in gebruik heeft. Er wordt niet verhuurd aan bijvoorbeeld herengroepen, 18+ voetbalteams, disputen, jaarclubs of studentenhuisgenoten. Schoolkampen, zomerkampen, verenigingen, natuurclubs, kerkclubs, wandelaars, ect zijn bij ons van harte welkom. Wil je weten of jou groep gebruik kan maken van ons gebouw, neem dan contact op met de verhuurder.

Voorwaarden

Artikel 1: Huurperiode

De huurperiode betreft __-__-____ tot __-__-____. Aankomst vanaf 14.00u. Vertrek voor 12.00 uur. Aankomst- en vertrektijden kunnen in overleg met verhuurder aangepast worden.

Artikel 2: Huurprijs

Voor niet Scoutingroepen:
De huurprijs bedraagt € 7,00 per persoon per nacht, exclusief toeristenbelasting (deze bedraagt €1,60 p.p.p.n.).
De minimale huurprijs ongeacht het aantal deelnemers bedraagt €150,- per nacht.

Voor Scoutinggroepen:
De huurprijs bedraag €5,00 per persoon per nacht, exclusief toeristenbelasting (deze bedraagt € 1,60 p.p.p.n.).
De minimale huurprijs ongeacht het aantal deelnemers bedraagt €100,- per nacht.

De huurprijs wordt vooraf indicatief berekend op de basis van het door de huurder opgegeven verwachte aantal overnachtende personen.

Het verschuldigde bedrag dient tenminste 30 dagen vóór aanvang van de huurperiode te zijn overgemaakt op de rekening van Scouting Emmen.

Artikel 3: Waarborgsom

Bovenop de vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van €150,- verschuldigd. Voor niet Scoutinggroepen bedraagt de waarborgsom €250,-. Deze dient na ondertekening van huurovereenkomst overgemaakt te worden.

Artikel 4: Overnachtende personen

De huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode een registratielijst vast te leggen met alle overnachtende personen. Deze lijst vormt de grondslag voor de berekening van de definitieve huurprijs en voor een correcte afdracht van de toeristenbelasting door de verhuurder.

Het maximum toegestane aantal overnachtende personen waaraan huurder gehouden is, is (op last van de brandweer) 35 personen.

In verband met de voorschriften van de brandweer mag er uitsluitend op de begane grond worden overnacht

In goed overleg met de verhuurder kan eventueel ook in tenten worden overnacht aan de achterzijde van ’t Hunenhoes. Let wel op, het buitenterrein is openbaar gebied.

Artikel 5: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. Wanneer de accommodatie onvoldoende is schoongemaakt, wordt een deel van de borgsom ingehouden. De huurder is verplicht op de in artikel 1 aangegeven tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris.

Voorwerpen welke bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te herstellen.

Artikel 6: Restitutie waarborgsom

Na afloop van de huurperiode stelt de Verhuurder op basis van de Registratielijst (Artikel 4) de definitieve huurprijs vast. De definitieve huurprijs wordt verrekend met de waarborgsom.

Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en de huurder ook aan de overige verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 4 weken na het eind van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door terugstorten op de bankrekening van de huurder. Voor zover dit niet de rekening t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt toch de verhuurder te alle tijde geacht rechtsgeldig te hebben betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt

Artikel 7: Annuleringsclausule

Wanneer de huurder:

  • tot één maand voor aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 25% van de huursom
  • minder dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom

Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor geannuleerd een passende huurder wordt gevonden. In alle gevallen zal €25,- administratiekosten berekend worden.

Artikel 8: Beperking gebruik gehuurde

Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken anders dan met verhuurder afgesproken. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

Artikel 9: Rechten verhuurder

De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde accommodatie te betreden.

Tijdens verhuur zullen de reguliere opkomsten van Scouting Emmen, inclusief voorbereidingen voor opkomsten en kampevenementen, doorgaan. Daarbij houdt verhuurder rekening met de belangen van huurder en treed zo nodig in overleg, zoals het een goede scout betaamt. Vooraf ingang huurovereenkomst, zal de huurder doorgeven aan verhuurder welke speltakken verwacht kunnen worden.

Indicatie van de opkomsten van vereniging Scouting Emmen:

  • Vrijdag
  • 18.00 – 20.00 Welpen
  • 19.00 – 21.00 Explorers
  • 19.30 – 24.00 Stam
  • Zaterdag
  • 09.30 – 12.00 Welpen en Scouts
  • 13.00u – 15.00u Bevers in de even weeknummers

Artikel 10: Vrijwaring voor schade

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 11: Toestemming om te stoken

Het aanleggen van kampvuren is zonder toestemming van de verhuurder ten strengste verboden. Stoken mag alleen in de aanwezige kampvuurkuil. Tijdens een stookverbod opgelegd door de gemeente mag niet gestookt worden.

Artikel 12: Gebruik van gas, water en elektriciteit

In voormelde huurprijs is begrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektriciteit.

Eventuele overmatig gebruik zal tegen kostprijs worden berekend, welke met de borg zal worden verrekend.  

Artikel 13: Verzekering

De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Er mag niet gerookt worden in het gebouw.

Artikel 14: Aanwezige verbruiksgoederen

De in het gehuurde aanwezige voorraden mogen door de huurder worden verbruikt, mits aan het einde van de huurperiode de voorraad met gelijke hoeveelheden van gelijke kwaliteit wordt aangevuld op kosten van de huurder.

Artikel 15: Afval en afvalcontainer

Afval geproduceerd door de huurder gedurende de huurperiode dient te worden achter gelaten in gesloten zakken in de blauwe afvalcontainer. Past het afval niet meer in de container, dan dient het afval door de huurder aan het eind van de huurperiode meegenomen te worden.

Wordt doordeweeks verhuurt, dan kan de huurder op woensdagochtend de blauwe container aan de weg zetten zodat die geleegd wordt.

Wordt het afval niet meegenomen, wordt €50,- borg ingehouden, tenzij dit vooraf in de huurovereenkomst anders is afgestemd met de verhuurder.

Artikel 16: Huisregels

De door de verhuurder vastgestelde (kamp)regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. Deze zijn op het prikbord te lezen en indien niet aanwezig te bevragen bij de beheerder.

Artikel 17: Ontbinding

Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen.

Restitutie van de in artikel 2 en artikel 3 genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.