Protocol mobiele telefoons

Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid te creëren omtrent het gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten (verder te noemen mobiele telefoon(s)) tijdens opkomsten en kampen. 

Waarom een protocol voor het gebruik van mobiele telefoons

Steeds vaker krijgen we te maken met onwenselijke situaties rondom mobiele telefoons, die kinderen meenemen naar opkomsten en kampen van scouting. Wij hebben regels vastgelegd in dit protocol, zodat voor alle betrokkenen (jeugdleden en ouders) duidelijk is, welke regels gelden en aanpak door de leiding wordt gehanteerd.

Doel van ons beleid zoals beschreven in dit protocol

  • Eenduidigheid in omgaan met mobiele telefoons voor jeugdleden en ouders.
  • Voorkomen van misbruik van mobiele telefoons tijdens opkomsten en kampen.
  • Duidelijkheid m.b.t. actie vanuit scouting n.a.v. ge-/misbruik van mobiele telefoons tijdens opkomsten en kampen.
  • Mogelijkheid tot het afleggen van verantwoording naar jeugdleden en ouders bij eventueel onwenselijk gebruik. 

Bereikbaarheid van scouting

Allereerst willen wij benadrukken, dat ouders altijd via het noodnummer van de speltak hun kind(eren) kunnen bereiken, dan wel een bericht kunnen doorgeven. Andersom geldt ook dat wanneer een kind dringend iets moet melden aan de ouder(s), wij het kind toestemming geven om gebruik te maken van de mobiele telefoon van de speltakleiding. Vanuit dit standpunt zijn daarom van mening, dat het niet nodig is, dat onze jeugdleden een mobiele telefoon meenemen naar scouting. Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat u het, als ouder, belangrijk vindt, dat uw kind onderweg van en naar scouting bereikbaar is. Daarom mogen de kinderen de telefoons wel meenemen, maar zij laten deze uitgeschakeld tijdens opkomsten en kampen. Op kampen wordt de mogelijkheid geboden om contact op te nemen met ouders/verzorgers in een vooraf bepaald tijdvak, dit tijdvak wordt bepaald door de speltak leiding en hangt af van het programma.

Het bij je hebben van een mobiele telefoon

Het bij je hebben van een mobiele telefoon op scouting is toegestaan. Scouting Emmen is echter niet aansprakelijk voor apparatuur, die geen eigendom is van de vereniging. Het bij je hebben van een mobiele telefoon geldt onder de volgende voorwaarden: 

  • Op scouting worden mobiele telefoons uitgeschakeld en door de leden zelf bewaard. Sommige speltakken hebben een opbergplaats om de telefoon op verantwoorde wijze te bewaren (dit is op eigen verantwoording).
  • De leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun mobiele telefoon etc. Bij verlies of beschadiging neemt scouting Emmen geen enkele verantwoording.
  • Het maken van foto’s en filmpjes van andere jeugdleden en ook leiding is alleen toegestaan met toestemming en medeweten van betreffende personen. Ook het plaatsen van deze foto’s en filmpjes op bv. Facebook, Instagram, WhatsApp en andere sociale media mag uitsluitend en alleen met toestemming van de betreffende personen. 

Maatregelen bij overtreding van deze regels

Scouting Emmen vindt het de verantwoordelijkheid van de jeugdleden, dat zij zich aan de afspraken houden. Als geconstateerd wordt, dat een jeugdlid zich hier niet aan houdt, gelden de volgende afspraken: 

  1. Bij een eerste constatering krijgt het jeugdlid een duidelijke waarschuwing. Het jeugdlid wordt uitgelegd, dat bij een volgende overtreding de consequentie zwaarder zal zijn.
  2. Bij de tweede keer wordt de mobiele telefoon tot het einde van opkomst/kamp in bewaring genomen.
  3. Bij een derde overtreding wordt de mobiele telefoon tot het eind van de opkomst/kamp in bewaring genomen. Ouder/verzorger dient de telefoon af te halen bij het leidingteam.

Tot slot

Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander (ernstig) misbruik* kan Scouting Emmen dit melden bij de politie en/of aangifte doen. Ook wanneer de mobiele telefoon in bewaring wordt genomen, geldt dat scouting Emmen niet aansprakelijk is voor de apparatuur.


* Onder misbruik verstaan wij in elk geval het maken van opnamen (foto’s, filmpjes, geluid) in en om scouting en/of tijdens scoutingactiviteiten elders. Het plaatsen van foto’s en/of filmpjes op internet of sociale media. Het versturen van ongewenste/ongepaste sms’jes of WhatsApp berichten, ongewenst bellen en bedreigen, dit alles in de ruimste zin van het woord.